Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na časť stavby s názvom: "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh stavba II. rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických vedení VN a NN" Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Stredné mesto,Severné mesto a Brody.

Vyvesené: 11.10.2021

Zvesené: 26.10.2021