Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu: "Prístavba balkónov k bytového domu Tomášikova 9, Košice" na pozemkoch katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 26.08.2019

Zvesené: 10.09.2019