Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ulici Hlinkova 2 v Košiciach, v zastúpení BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice, podali dňa 25.4.2016 návrh na kolaudáciu stavby "Komplexná obnova bytového domu Hlinkova 2, Košice" na pozemku par. č. 2819 v kat. úz. Severné Mesto.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.