Oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme občanom, že dňa 08.09.2020 bola mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente: "Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia".  Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy alebo odpisy v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice,  kancelária č.208, v čase stránkových hodín do 23.09.2020. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko zaslať na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, do 15 dní odo dňa zverejnenia.

 

Vyvesené: 10.09.2020

Zvesené: 24.09.2020