Oznámenie o prerokovaní ÚPZ "Rozália Košice".

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Návrhu zadania pre Územný plán zóny "Rozália Košice".

Prerokovanie s verejnosťou sa uskutoční 19.4.2016 o 15,30 na magistráte mesta Košice, miestnosť č.310.

Podrobnejšie informácie viď príloha.