Oznámenie o plánovanom výrube drevín / krovitých porastov - 9.9.2019 na Severe

Oznamujeme všetkým občanom, že  spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. plánuje výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia. Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. 

Výrub bude vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia. 

U nás na Severe dôjde k výrubu 9.9.2019. V prípade, že viete o lokalite na Severe, kde je takýto výrub potrebný, pokojne nás kontaktujte.