Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice

Dátum a čas konania dražby: 04.05.2021 o 10.45 hod.

Miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice

Predmet dražby: Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 13420, kat. územie: Severné Mesto, a to:

                            - byt č. 4 v bytovom dome Gerlachovská 18 

                            - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

                            - spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. 7378,7379,7380.

Vyvesené: 21.04.2021

Zvesené: 04.05.2021