Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 024/6-2020JŠ

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice

Dátum konania dražby: 08.09.2020

Miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice

Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 13420 v katastrálnom území Severné mesto -  byt č. 4 na 1. posch. v byt. dome súp. č. 868, Gerlachovská 18, Košice, podiel priestoru na spoločných častiach a    spoločných zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. 7378, 7379 a 7380.

Vyvesené: 23.07.2020

Zvesené: 08.09.2020