Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľností

Dražobník:  DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova 17, Trnava

Dátum konania dražby: 12.04.2018 o 10:00 hod.

Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, Košice

Predmet dražby: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1221, katastrálne územie: Severné Mesto - rozostavaný rodinný dom na ul. Kostolianska cesta parc. č. 6564/11, záhrada parc. č. 6564/1, pozemok - zastavané plochy a nádvoria parc. č. 6565.

Vyvesené: 13.03.2018

Zvesené: 12.04.2018