Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

Navrhovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, Phd., MPH

Dátum a miesto otvorenia dražby: 13. júla 2016 o 09:30 hod. Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice - zasadačka č. 205/C na 2.poschodí

Predmet dražby: stavba - meštiansky dom súp.č. 683 na parcele č. 483 (vrátane príslušenstva) a pozemku registra C KN parc. č. 483, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 844 m2 katastrálne územie Stredné mesto, obec Košice - Staré mesto, okres Košice I, zapísané na liste vlastníctva č. 10527 a v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.