Oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto (RVPS), v súvislosti s nepriaznivým vývojom šírenia Afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky, opätovne upozorňuje na povinnosť registrovať chov ošípaných      (aj 1 ks ošípanej určenej pre domácu spotrebu) na RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/C, Košice v termíne do 26.10.2020.

Od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400 eur.

Zároveň RVPS odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/79618 klap.22 a 23.