Oznámenie

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, oznamuje doručenie rozhodnutia OU-KE-PLO-2020/000857-85-Gr o ustanovení znalca v záhradkovej osade ZO SZZ 32-18 Hradová, k.ú Sever pre všetkých neznámych účastníkov konania, ktorých v konaní nezastupuje Slovenský pozemkový fond a zomrelých účastníkov konania, ktorých okruh dedičov nie je správnemu orgánu známy.

Vyvesené:  07.05.2020

Zvesené: 22.05.2020