OZNÁMENIE

Starosta MČ Košice - Sever oznamuje:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto (RVPS), Hlinkova 1/C dňa 22.11.2018 v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (africký mor ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR  žiada:
- aktualizovať do 30.11.2018 súpis všetkých chovateľov ošípaných, ktorí majú  jednu a viac ošípaných pre vlastnú spotrebu
- v súpise uviesť meno a priezvisko držiteľa zvierat, adresu, telefonický kontakt, počet chovaných ošípaných a údaje zaslať v písomnej forme elektronicky na adresu zdraviezvierat@svps.sk do 30.11.2018
 
V tejto súvislosti žiadam všetkých chovateľov ošípaných , ktorí majú  jednu a viac ošípaných pre  vlastnú spotrebu  o oznámenie chovu v termíne do 30.11.2018 na MČ Košice-Sever
 
osobne: MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice, Kancelária prvého kontaktu
písomne: MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
alebo telefonicky: 055/632 47 67, 632 47 73.
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 22.11.2018
Zvesené: 30.11.2018