OZNAM o výrube stromov

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy, na základe postúpenej žiadosti mesta Košice zo dňa 15.11.2017 v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach na základe Dohody o plnomocenstve zo dňa 26.03.2012, doručenej dňa 22.12.2017

VYDÁVA SÚHLAS

žiadateľovi na výrub 2 ks stromov druhu pagaštan konský s obvodmi kmeňov 221 cm a 290 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na pozemku reg. "C" parc. č. 2917/51, kat.úz. Severné mesto na ul. Tomášikova č. 11 až 13 (lokalita Kisdyho dvor v Košiciach) vo vlastníctve mesta Košice.

Dôvodom výrubu predmetných stromov je podľa žiadateľa zlý zdravotný stav, výskyt hniloby na kmeni a na kostrových konároch a statická stabilita, ktorá je podľa priloženej expertízy nepriaznivá, nevyhovujúca až v harajinom stave.

  

Prílohy: