Okresný úrad Košice - katastrálny odbor

Rozhodnutie: Okresný útrad Košice, katastrálny odbor podľa § 59 ods. 1 písm. a) zýk. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov v konaní vedenom pod č. X 9/16 - Toth opravuje údaje katastra v katastrálnom území Čermeľ nasledovne:

1. ruší v liste vlastníctva č. 1422, katastrálne územie Čermeľ v časti "B" - vlastníci a iné oprávnené osoby u vlastníka pod por. č. 21 Reday Michal r. Reday zápis identifikačných údajov a to :

Kostoľany nad Hornádom 162, Družstevná pri Hornáde, PSČ 044 31, SR
Dátum narodenia: 8.04.1897
Dátum úmrtia: 20.11.1971