Odovzdávanie kandidátnych listín

Dňa 30. augusta 2022 je možné doručiť kandidátne listiny v čase do 24.00 hod.

Splnomocnenci politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti môžu odovzdávať kandidátne listiny zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (p. Alena Pustaiová, tel.: 055/63 247 72 ) na 2.poschodí Miestneho úradu mestskej časti Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu mestskej časti v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, a to do 30. augusta 2022 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Politická strana alebo koalícia doručuje kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu mestskej časti  v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, , a to do 30. augusta 2022 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.