O Z N Á M E N I E o predĺžení prevádzky trhoviska MČ Košice – Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach v období od 16. novembra 2021 do 23. decembra 2021

 

O Z N Á M E N I E

Mestská časť Košice – Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č. 1 k VZN č. 47, ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015, oznamuje,

 

rozhodnutie Mestskej časti Košice – Sever

 

o predĺžení prevádzky trhoviska MČ Košice – Sever pri OC Mier,

na Námestí Jána Mathého v Košiciach

 

v období od 16. novembra 2021 do 23. decembra 2021

 

            Mestská časť Košice – Sever si vyhradzuje právo na zrušenie rozhodnutia o predĺžení prevádzky trhoviska pri OC Mier za zhoršenia epidemiologickej situácie.