NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2023 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na X. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 19.6.2024.

K návrhu záverečného účtu môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od jeho zverejnenia uplatniť pripomienku, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk, resp. v písomnej forme alebo ústne do zápisnice na MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice.

 

Vyvesené dňa: 31.05.2024

Zvesené dňa: