Návrh Trhového poriadku pre príležitostné trhy ako Príloha č. 2 k VZN č. 47 v MČ Košice-Sever

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  Prílohy č. 2 k VZN č. 47   o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území MČ Košice - Sever a jeho Dodatku č.1 - Trhový poriadok pre príležitostné trhy,  ktorý bude predmetom rokovania na XIII. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever  dňa 22.6.2016.

K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. Zákona  v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo ústne do zápisnice na MÚ MČ Košice-Sever, Festivalové nám. 2, Košice.

 

Vyvesené dňa:  18.5.2016

Zvesené dňa: 3.6.2016