Nakladanie s odpadom

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Nakladanie s odpadom.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 26.3.2015 do 14:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Predmet

Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za zber, vývoz a likvidáciu odpadu jednej nádoby o objeme 1100 l. Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy na
zmluvné obdobie 24 mesiacov.

Predpokladaná hodnota zákazky

Celková hodnota (bez DPH)            16 500 EUR