Mestské zastupiteľstvo: XXII. zasadnutie

17.09.2018
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
17. septembra 2018 (pondelok) od 8.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

V čase od 10.30 hod. do 13.00 hod. bude zasadnutie MZ prerušené z dôvodu účasti vedenia mesta Košice na významnej udalosti, spoločnom zasadnutí vlád ČR a SR pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Počas prerušenia zasadnutia bude od 11.30 hod. podávaný obed.

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Návrh ďalšieho postupu pri usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v zóne plateného parkovania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

2.
Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

3.
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

4.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

5.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 12.02.2018 do XXI. zasadnutia MZ dňa 18.06.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

6.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXI. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 18.06.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

7.
Petícia týkajúca sa výstavby „Bytového domu s polyfunkciou“ na Idanskej ulici v navrhovanej podobe
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

8.
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

9.
Územný plán zóny - Košice Ludvíkov dvor – 18 RD 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10.
Územný plán zóny - Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

11.
Územný plán zóny - Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

12.
Územný plán zóny Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

13.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

14.
Zásady pre zabezpečenie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

15.
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

16.
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 111/2009 o určení názvu ulice - Žriedlová ulica
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

17.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc - Ulica na Furmanci a Námestie sv. Vavrinca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica k Zoologickej záhrade
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice - Ulica Zelený dvor
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20.
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v prog. období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava - pre projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach...
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22.
Predloženie Žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. Op. programu, prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám - pre projekt: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.
Možnosti financovania pre zabezpečenie kompostovacích zásobníkov (kompostérov) na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.
Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s dočasnou správou Dopravným podnikom mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.
Menovanie člena štatutárneho orgánu a členov dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2017 – informatívna správa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.
Správa o využívaní a stave malometrážnych bytov za rok 2017 a 2018
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28.
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a škol. zariadeniam
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Návrh VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Masarykova 19/A, Košice a jej súčasti
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Základnej školy s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Návrh na určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Op. prog. Ľudské zdroje na základe výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Prenájom nebytového priestoru v objekte Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osob. zreteľa pre nájomcu Tanečný klub Meteor Košice, Krompašská 28, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

35.
Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osob. zreteľa v areáli ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach pre nájomcu Športový klub PYRAMÍDA KOŠICE, Opálová 25, Košice – Západ
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

36.
Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Družicová 5, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

37.
Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GOOD ANGELS s. r. o. a udelenie súhlasu k prenájmu tretím osobám
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom rekonštrukcie basketbalového ihriska na Važeckej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Prenájom časti pozemku parc. č. 1656/136 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Adlerova – Detské ihrisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Prenájom častí pozemkov parc. č. 2951, 2960, 2954/168, 2954/169, 2954/170 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Osvetlenie pri kostole Sv. rodiny“ z dôvodov hodných osob. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1038 zo dňa 12.02.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na výstavbu rod. domov v rámci projektu „Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach“ z dôvodov hod. os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Prenájom časti pozemku v k. ú. Terasa pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby – Výstavba polopodzemných kontajnerov Tr. SNP 73, Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s. r. o. Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných os. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Priamy prenájom pozemku parcely E KN č. 2797/2, k. ú. Letná za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku pod informačnou tabuľou pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Podnájom nebytových priestorov v OST 2613 na Stierovej 29 v Košiciach pre športový klub Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Podnájom nebytových priestorov v OST 2614 na Dénešovej ulici v Košiciach pre Združenie technických a športových činností základnú organizáciu MODEL KLUB VSŽ KOŠICE z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Odňatie pozemku zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Odňatie zo správy MČ Košice - Šaca a následný dlhodobý prenájom pozemkov a bytových domov na Nám. oceliarov č. 6, 10, 12 a 14 pre MČ Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Zverenie nehnuteľnosti pozemku E KN č. 255/502, k. ú. Poľov do správy MČ Košice - Poľov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Zverenie majetku mesta Košice – „Detské ihrisko Fábryho 1, sídlisko Darg. hrdinov VII. okr. Košice – ihriská IV. OS “ a „Detské ihrisko Kpt. Jaroša 6 - 8 v MČ DH“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Zverenie stavby „Mestský park - Detské ihrisko do 6 rokov“ v katastrálnom území Stredné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Lomená Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vod. spol., a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Jilemnického Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslov, vod. spol., a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Budúca zámena nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a ŠK ŠPORTHALA z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné Mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa na Nešporovej ulici v Košiciach formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto v oblúku križovatky Huncovskej a Mengusovskej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Terasa so spoločnosťou Investičná Správcovská, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Sokoľ a Malá Vieska so spoločnosťou Carmeuse Slovakia, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre BYTY SERVIS, spol. s r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64.
Prevod pozemku v k. ú. Kavečany pre Mgr. M. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65.
Prevod pozemkov v k. ú. Myslava pre Ing. J. B. a manž. G. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66.
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. T. D. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Furča pre Z. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68.
Prevod pozemku v k. ú. Severné Mesto na Ing. I. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69.
Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Mgr. PhDr. M. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Belá pre Obec Košická Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71.
Prevod pozemkov v k. ú. Železiarne na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73.
Prevod pozemkov v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva A. T. a D. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74.
Prevod pozemku v k. ú. Košická Belá pod stavbou chaty vo vlastníctve Mgr. art. D. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. A. A. a manželku H. a M. O. a manželku Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76.
Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre V. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Š. J. a manželku K. a M. M. a manželku L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. P. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre M. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

80.
Predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre P. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

81.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a B. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

82.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici pre Ing. M. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

83.
Predaj nebytového priestoru č. 12-1 pre nájomcu MUDr. K. Š. v dome na ul. Tomášikova č. 19 
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

84.
Návrh na vysporiadanie dlhu S. R. – Fly HOUSE vzniknutej titulom zmluvnej pokuty formou odpustenia dlhu alebo schválením splátkového kalendára
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

85.
Návrh na zrušenie uznesenia č. 1009 zo dňa 11.12.2017 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu S. R. - Fly HOUSE na ul. Fejova 5
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

86.
Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Komenského č. 21 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

87.
Interpelácie poslancov MZ

88.
Dopyty poslancov MZ

89.
Rôzne

90.
Záver

JUDr. Martin PETRUŠKO
námestník primátora mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 9, 10, 11, 12 a 13 je možné požadované materiály stiahnuť tu:  Bod č.9 , Bod č.10 , Bod č.11 , Bod č.12 a Bod č.13