Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2018/05644-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko košice-staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo Rozhodnutie o povolení na užívanie stavby " Obnova bytového domu Ďumbierska  č.16-18 v Košiciach".

Vyvesené: 11.04.2018

Zvesené: 26.04.2018