Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2019/16252-04/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby: "Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.  

Vyvesené: 08.10.2019

Zvesené: 23.10.2019