Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

 

                                Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Verejný obstarávateľ: Miestny úrad - mestská časť Košice  - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Názov zákazky: Výnmena okien na objekte Ekran

Postup zadávania zakázky: Zákazka s nízkou hodnotou ( podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní).

Ponuka uchádzača splnila podmienky účasti a požiadavky určené verejným obstarávaním na predmet zákazky uvedené vo Výzve. 

 

Prílohy: