Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe II.etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1  a Opatrenie 4 – apríl, máj 2018

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 9.mája 2018 Opatrenie 1 a Opatrenie 4 . Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové a hygienické balíky.

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 a Opatrenie 4 Košice – Sever

Miesto výdaja

Dátum výdaja potravinovej pomoci a hygienických balíkov

Čas výdaja potravinovej pomoci a hygienických balíkov

Spôsob oslovenia KP

MÚ, Festivalové námestie 2

 

 09.05.2018 

  10.00 – 12.00

Osobné oslovenie/ v spolupráci s oddelením sociálnych vecí MČ

21.05.2018

Zborovská 7

 16.00 – 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorilo zoznam príjemcov pomoci. Okresným koordinátorom je p. Mgr.Anna Ivanková, kontakt : 0911 711 357.

Overiť si, či ste na zozname, môžete jednoduchým spôsobom. Zatelefonujete, poviete meno a priezvisko a pracovníčka MÚ MČ Košice – Sever, oddelenia sociálnych vecí Vám potvrdí, či ste na zozname konečných príjemcov – kontakt: 055/633 34 85.

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 - 2020

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.