Dražobná vyhláška

JUDr. Marianna Vargová, súdny exekútor, vyhlasuje dražbu nehnuteľnosti.

Dátum konania dražby: 07.06.2022 o 10.00 hod.

Miesto konania dražby: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov - sídlo exekútorského úradu

Predmet dražby:  Spoluvlastnícky podiel v rozsahu 10224/11520 z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 15212, okres Košice I, obec Košice - Sever, katastrálne územie Severné Mesto - parcela registra "C" č. 6953/147 - záhrada o výmere 261 m2.

Vyvesené: 10.05.2022

Zvesené: 25.05.2022

Prílohy: