Činnosť Kultúrno - spoločenského centra

 

Správa o činnosti KSC za rok 2019

Kultúrno- spoločenské centrum /ďalej len KSC/  je miestom spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia pre všetkých obyvateľov mesta Košice. 

V rámci KSC funguje  klub Severan, ktorý združuje seniorov no aj tu platí, že nielen  Severanov, ale aj  seniorov z iných mestských častí , dokonca aj z okresu Košice – okolie.  V roku 2019 do Severanu pribudlo 28 nových členov, z toho 21 z mestskej časti Košice – Sever. Celkový počet členov je 197,   z toho 149 členov z MČ Sever a 48 z iných mestských častí. Členské sa ani v roku 2019 nezmenilo,  činilo 3,-- € ročne pre Severana  a 5,-- € ročne pre obyvateľa  z inej MČ. 

  KSC  je otvorené pre verejnosť denne okrem piatku v čase od 13,00 do 17,00 hod.  V roku 2019 bola poslancami v rozpočte MČ  na chod KSC schválená suma 2500, --€ na krúžkové aktivity a 1500,--€ na mimokrúžkové aktivity.  Na chod činnosti prispieva MÚ Košice – Sever podľa potrieb  a svojich možností.  Priestory  KSC môže využívať aj ostatná verejnosť.  Informovanosť je zabezpečená prostredníctvom oficiálnej webovej stránky úradu www.kosicesever.sk a na infotabuli KSC, kde sa okrem stálych informácií zverejňujú aj pripravované aktivity, prípadne aktuálne zmeny  v programe klubu.

V KSC v rámci seniorklubu  Severan pôsobí ako poradný orgán starostu Rada seniorov MČ Sever.  Je to 5-členný samosprávny orgán, ktorý úzko  spolupracuje s MÚ Košice – Sever. Na jeho čele  je Soňa Gergeľová, podpredsedom je Ivan Moravitz, ďalšími členmi sú Viera Kolníková, František Hlaváček a Štefan Tauber.  Pôsobí tu aj Jednota dôchodcov Slovenska, pobočka Košice – Sever,  jej predsedníčkou je Mária Žofčáková.

 

Krúžková činnosť KSC

Aj v roku 2019 bolo KSC miestom s bohatou  a rôznorodou krúžkovou činnosťou. Celkovo tu pôsobilo 22 krúžkov rôzneho typu: športové /napr. stolnotenisový, turistický, rôzne druhy cvičenia, petang, šípky, boccia.../jazykové  - anglický a ruský jazyk a to rôzne úrovne/, ďalej krúžky zamerané trochu umelecky -  šikovné ruky, tvorivé dielne, spevácky, maliarsky. Kto sa nekamaráti s počítačom, na individuálnej konzultačnej úrovni fungoval  aj počítačový a internetový krúžok. Pre Maďarov, ale nie len pre nich je tu  maďarská sekcia.  Je možné si tu zahrať  rôzne spoločenské hry alebo niečo pekné prečítať, kto chce, môže si aj individuálne zacvičiť.   Priestory KSC poskytujeme na zmluvnom základe aj divadlu Actor. Na najrôznejšie krúžky tu chodí cca 90 % našich členov a máme aj takých, ktorí navštevujú viac ako dva krúžky. Seniorov  nijako neobmedzujeme,  členovia môžu chodiť na akékoľvek akcie, či už ich organizuje naša mestská časť alebo Rada seniorov mesta Košice. Rozpis krúžkov  vrátane ich vedúcich je zverejnený na infotabuli v KSC a na oficiálnej webovej stránke úradu.

 

Mimokrúžková činnosť

Ani v oblasti mimokrúžkovej činnosti sme v r. 2019 nezaháľali. Úzko sme spolupracovali najmä s Radou seniorov na Severe a niektoré akcie boli pod ich taktovkou. Pri jednotlivých aktivitách sme sa riadili záujmom a požiadavkami členov Severanu v závislosti od finančných možností úradu.  Rok sme otvorili ako sa patrí so šampanským v ruke na novoročnom prípitku so starostom  a ukončili sme ho poctivou kapustnicou.   A medzitým?  Medzitým stále niečo zaujímavé.  Neopomenuli sme  žiadnu oblasť, priestor tu malo umenie a kultúra, aj šport a spoločenské posedenia, ktoré sú medzi seniormi veľmi obľúbené.  Niektoré aktivity boli určené len pre členov klubu Severan, niektoré pre širokú verejnosť.

V roku 2019 sme uskutočnili 5 výstav výtvarných diel vrátane medzinárodného plenéru  niektoré  z výstav poctili svojou návštevou samotní tvorcovia obrazov a jedno študentské  divadelné predstavenie . Z oblasti športu to bolo 10 športových podujatí, medzi najväčšie patrili seniorská severská miniolympiáda, seniorský trojboj, ale aj menšie súťaže   /Memoriál Emila Čarnokyho – stolnotenisová súťaž, Veľkonočný  a Halloweensky turnaj v bocci a šípkach..../. Aj tí, ktorí si ku nám chodia zahrať karty sa dočkali svojej súťaže, mali sme Žolíkový turnaj.  Nezabúdame ani na  edukačnú činnosť šitú na mieru práve seniorom. Zorganizovali sme 4 besedy a prednášky /napr. ohľadom bezpečnosti na cestách, ako sa nestať obeťou trestných činov, ako sa vyhnúť tzv. šmejdom, ako postupovať pri dedení.  Okrem toho pri príležitosti Mesiaca úcty k starším aj poradňu zdravia, kde boli prihláseným seniorom urobené základné zdravotné vyšetrenia napr. meranie cholesterolu, krvného tlaku, tepu, tuku v krvi a BM index a na záver poradňa o základoch zdravého životného štýlu. Všetky tieto edukačné aktivity sa dejú na základe požiadaviek  a záujmu seniorov   Najžiadanejšou aktivitou sú pre seniorov spoločenské podujatia pri rôznych príležitostiach, kde výraznú pomocnú ruku podala aj už spomínaná Rada seniorov. V tomto roku to boli oslavy Valentína, MDŽ, oslavy Mesiaca úcty k starším, Mikulášske posedenie...  Pre novonarodených malých Severanov máme špeciálnu akciu Uvítanie detí do života, kde si drobci v spoločnosti rodičov a neraz aj starých  rodičov vypočujú krátky kultúrny program a slová starostu našej mestskej časti.  Podobnú akciu zameranú na jubilantov máme pre tých skôr narodených.  Oba druhy aktivít sa tešia veľkej obľube.     

Medzi aktivity určené aj  pre verejnosť sú najčastejšie výstavy výtvarných diel, ktoré organizujeme v spolupráci s  Ing. arch. Evou Lorenzovou a združením K-art.  V roku 2019 sme priestor KSC skrášlili obrazmi z 5 výstav , z toho jedného Medzinárodného plenéru výtvarníkov. Na každej z nich sa zúčastnilo aj niekoľko autorov obrazov,  v rámci Medzinárodného plenéra pravidelne vítame umelcov a umelkýň z Poľska, Maďarska, Nemecka, Ukrajiny, Rumunska  a Česka. Sú aj takí, čo u nás vystavujú pravidelne a strávia v našej mestskej časti pár príjemných dní.  Okrem výtvarného umenia malo v tomto roku premiéru aj e  študentské divadlo, ktoré pred plným hľadiskom zahralo modernú verziu rozprávky Čin-čin.  Mladých študentov, ktorých režijne viedla /a aj malú úlohu si zahrala/ naša poslankyňa Mgr. Mária Sadovská, predsedníčka Komisie kultúry.  O akciách informujeme na našej  webovej stránke   a  infotabuli v KSC pred konaním akcie a následne krátkym článkom  o akcii na webovej stránke úradu.   

Správa o činnosti za rok 2018

V roku 2018 pribudlo do KSC, seniorského klubu Severan 40 nových členov, z toho 17 z MČ Košice – Sever a 23 z iných mestských častí aj z okolia Košíc. Celkový počet členov je 630, z toho 484 zo Severu 146 z iných MČ. V rozpočte bola pre KSC vyčlenená na krúžkovú činnosť suma 3000,-- Eur a na mimokrúžkovú činnosť 1900,-- Eur.  

V klube pôsobilo 22 krúžkov a to športové /stolný tenis,  čiastočne streľba,  bowling, boccia, šípky, petang, turistika a rôzne druhy cvičenia/, jazykové /anglický a ruský jazyk – rôzne úrovne/. Okrem toho tu fungovala spevácka skupina Konvalinka, počítačový a internetový krúžok, maliarsky krúžok, tvorivé dielne a šikovné ruky. Svoje  miesto tu má aj maďarská menšina v maďarskej sekcii. Každý člen si z bohatej krúžkovej činnosti môže vybrať, čo sa mu páči, lebo ponuka krúžkov je naozaj bohatá.

 Okrem krúžkovej činnosti bola v roku 2018 bohatá aj tá mimokrúžková.  V tejto činnosti sa riadime zásadou záujmu zo strany členov a dostatku financií. V roku 2018 sme pre našich členov zorganizovali niekoľko besied a prednášok /v marci v rámci Týždňa mozgu, v októbri pri príležitosti  100.výročia založenia ČSR a v rámci Dňa duševného zdravia  aj besedu na túto tému/, okrem toho sociálne a právne poradenstvo, ktoré zabezpečoval Dr.  Pavol Mutafov, riaditeľ ÚSVaR v Košiciach a Mgr. Ladislav Tőrők   z právneho oddelenia MÚ Košice – Sever. Tieto prednášky sa stretli s veľkým záujmom našich členov a veríme, že im v každodennom živote pomôžu informácie, ktoré sa tu dozvedeli. Bohatá bola aj športová činnosť našich seniorov. Najdôležitejšou, ako každý rok, bola Miniolympiáda seniorov zo Severu v dňoch  4.6. – 7.6.2018. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach a najväčším plusom celej akcie je, že nešportujú iba členovia športových krúžkov, ale všetci. Okrem toho sme zorganizovali v spolupráci s Radou seniorov na Severe halloweensky a veľkonočný turnaj v boccii a šípkach. Rovnako sa uskutočnil aj strelecký a žolíkový turnaj a ďalší ročník Memoriálu Emila Čarnokyho, veľkého športovca a bývalého vedúceho stolnotenisového krúžku. priestory  KSC slúžili aj pre stolnotenisovú mestskú ligu, kde si naši športovci vedú veľmi dobre.

Najväčšou kultúrnou udalosťou pre našich seniorov bola akcia „Poznávame MČ Sever“, kde viac ako stovka seniorov z iných MČ spoznávala náš Sever. Prešli sme Botanickú záhradu, navštívili sme jednu z najstarších stredných škôl v Košiciach, OA na Watsonovej a zlatým klincom programu bola Kalvária s odborným výkladom Milana Kolcuna. Táto akcia sa stretla s veľkým ohlasom, všetci uznali, že naša MČ má Košičanom čo ponúknuť. Veľkej obľube medzi členmi Severanu sa tešia  spoločenské akcie, napr. novoročné stretnutie so starostom, MDŽ a Úcta k starším, ktoré pre veľký záujem boli zorganizované v priestoroch T-klubu v blízkosti KSC.

KSC je priestor primárne pre jeho členov, ale dvere nezatvárame ani pred verejnosťou.  Starosta našej MČ tak ako minulý rok privítal novorodencov Severu a jubilantov z tejto MČ. Vždy to boli veľmi príjemné stretnutia spojené s kultúrnym programom. V  marci 2018 sme pripravili výstavu výtvarných diel žien –výtvarníčiek pod názvom Dámska jazda a výstavu detských veľkonočných ozdôb detí ŠZŠ Odborárska.  Potešila nás aj osobná prítomnosť niektorých z nich na výstave. Počas letných prázdnin sme v spolupráci s organizáciou Dračia stopa zorganizovali  2 turnusy prímestského letného tábora pre deti z našej, ale aj iných mestských častí  Košíc.

O pripravovaných aj už uskutočnených akciách pravidelne informujeme na našej web stránke wwwkosicesever.sk  jednak v sekcii a jednak v sekcii Kultúrno-spoločenské centrum.   

Správa o činnosti za rok 2017

V roku 2017 sme evidovali v Dennom centre na Obrancov mieru 2 v Košiciach 592 členov, z toho z MČ Košice Sever to bolo 469 členov a členov z iných MČ to bolo 123 členov. V roku 2017 bol prírastok 29 členov, z toho 15 Severanov a 14 mimo našej MČ. V roku 2017 sme na krúžkovú činnosť mali vyčlenenú sumu 3000,-- Eur a na mimokrúžkovú činnosť 1900,-- Eur z rozpočtu MČ.

Aj v roku 2017 sme Denné centrum využívali na rôzne kultúrne či spoločenské aktivity, výstavy, besedy, stretnutia so starostom či poslancami počas pravidelných poslaneckých dní. V centre prebieha bohatá krúžková činnosť, ktorá zahŕňa široké spektrum aktivít: učíme sa cudzie jazyky, športujeme, spievame, cvičíme, hráme spoločenské hry, štrikujeme a vôbec tvoríme. Celkovo v Dennom centre aktívne pôsobilo v roku 2017 19 krúžkov, okrem riadneho cvičenia pribudlo cvičenie na hudbu a v lete petang a vytvorili sme samostatný krúžok šípky. Ubudla joga, ostatné športové krúžky ostali nezmenené: stolnotenisový, turistický, strelecký, bowling, boccia. V roku 2017 pribudol nový krúžok Tvorivé dielne, kde seniori tvoria v najširšom slova zmysle. Táto činnosť ich veľmi baví a vždy sa niečo nové naučia. Máme krúžok šikovných rúk, maliarsky krúžok,  spevácky, internetový a počítačový krúžok a spoločenské hry. Hoci je menej početná, ostala nám aj maďarská sekcia. Aj v roku 2017 sme mali seniorov, ktorí sa chceli učiť a tak mali krúžok ruského a anglického jazyka (rôzne úrovne). Krúžky sú medzi seniormi veľmi obľúbené a sú hojne navštevované. Seniori chodia do centra radi aj len tak, zahrať si nejaké spoločenské hry, porozprávať sa s rovesníkmi pri káve a keď ide v televízii nejaký zaujímavý zápas, pozrú si aj ten. Program DC je zverejnený na www.kosicesever.sk.

Naši seniori sú športovo veľmi aktívni a súťaživí, okrem krúžkov majú veľa menších aj väčších súťaží. Mali sme turnaje v bocci, po prvýkrát aj samostatne v šípkach, tradične v stolnom tenise. V tomto roku sme premiérovo odštartovali súťaž najaktívnejší bowlingista a najaktívnejší turista, ktorých sme ocenili na vianočnom večierku. Tou najväčšou športovou udalosťou bola Severská seniorská miniolympiáda, ktorá trvala takmer týždeň a mala viacero disciplín a okrem DC sa konal aj v bowling aréne a na strelnici Podhradová. Seniori sa zúčastňovali aj športových akcií organizovaných mestom, či už išlo o olympiádu seniorov, Súťaž troch generácií alebo Severskú desiatku, ktorú organizovala MČ Košice - Sever.

Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti sme každý mesiac v roku mali aj inú, mimokrúžkovú činnosť. V marci v rámci akcie „Týždeň mozgu“ sme so seniormi okrem prednášky pripravili viacero aktivít zameraných na rozvoj pamäťových schopností. Seniori vďaka našej prednáške a besede spojenej s ukážkami sa vedia lepšie sami brániť, pravidelne absolvujú podľa záujmu aj bezplatné právne a sociálne poradenstvo a tieto praktické rady im, podľa ich vlastných slov, uľahčujú každodenný život. Veľký úspech vždy zožnú výlety, či už sú v Maďarsku cez MÚ alebo v Poprade, či v Tatrách ako aktivita turistického krúžku. Pravidlom sú v rámci mimokrúžkovej činnosti rôzne stretávania a oslavy v rámci MDŽ, Dňa matiek, Úcty k starším, Vianočného a Mikulášskeho večierka.

Zariadenie slúži v prevažnej miere seniorom – členom DC, v letných mesiacoch sa tu konajú letné prímestské tábory, v r. 2017 boli dva v spolupráci s organizáciou Frigo a pre deti z MČ Sever bol v priestoroch DC aj Mikuláš. Prevažná väčšina aktivít slúži pre členov DC, no organizujeme aj aktivity pre širokú verejnosť, najčastejšie výstavy výtvarných diel. V r. 2017 sa tak ako po minulé roky uskutočnil Medzinárodný plenér výtvarníkov v septembri, Dámska jazda v marci a výstava detských prác v júni pri príležitosti MDD. V mesiaci december deti v našich priestoroch predávali vianočné výrobky a ozdoby za symbolické ceny. 

Správa o činnosti za rok 2016

Denné centrum Košice – Sever aj v roku 2016 vyvíjalo bohatú krúžkovú, kultúrnu aj spoločenskú činnosť. V rozpočtu MČ bolo na túto činnosť schválených a použitých celkom 5000,-- Eur, z toho na krúžkovú 3000,-- a na mimokrúžkovú 2000,-- Eur.

Počet členov DC za rok 2016: 630 z toho 123 neseveranov a 507 severanov.

Počet krúžkov: 17 - počítačový, maliarsky, stolnotenisový, turistický, strelecký, bowlingový, cudzích jazykov- anglického a ruského jazyka a to rôzne úrovne, krúžok šikovných rúk, bocce, spoločenských hier, jogy, petangu.

V priestoroch DC pôsobí aj spevácky krúžok Konvalinka a je možnosť cvičiť individuálne alebo pod dohľadom skúsenej cvičiteľky. Miesto tu má aj maďarská sekcia. Maliarsky krúžok vyhotovuje aj rôzne malé darčeky k MDŽ, Mesiacu úcty k starším a pod. V roku 2016 sa uskutočnili rôzne posedenia so seniormi: novoročné posedenie, MDŽ, Valentínska zábava, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Mikulášske a Vianočné posedenie. V priestoroch DC sa starosta MČ Košice – Sever pravidelne stretáva so seniormi-jubilantmi a uskutočnilo sa tu aj vítanie novorodencov do života. Vstupná hala DC slúži ako miesto stretnutia s poslancami tejto MČ. Poslanecké dni sú vždy v pondelok od 16,00 hod., zoznam poslancov je zverejnený na informačnej tabuli DC. Rok 2016 bol bohatý aj na kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity. Usporiadali sme dva výchovné koncerty pre deti zo severanských materských škôl v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Gabriela Rovňáka, uskutočnili sa tu 4 výstavy výtvarných diel, z toho dve medzinárodné: Košický plenér výtvarníkov v septembri a Výstava žien výtvarníčiek pri príležitosti MDŽ v marci. Týmito výstavami sme už povestní, vystavujeme obrazy umelcov z Maďarska, Nemecka, Česka, Moldavska, Poľska a Ukrajiny,niektorí z umelcov boli na výstavách osobne prítomní. Navyše je to akcia pre širokú verejnosť, nie len pre členov DC. V júni 2016 nás svojou návštevou poctil aj maďarský generálny konzul Árpád Szestay. Besied a prednášok bolo samozrejme viac, napr. so spisovateľom J. Zbojekom, MUDr. Horváthom o zdravom životnom štýle, či o sebaobrane a ochrane majetku s majorom Róbertom Košom z PZ Košice. Nevynechávame ani naše dejiny: historická prednáška v spolupráci s Maticou slovenskou z MČ Košice – Sever o S. H. Vajanskom v októbri, finančné vzdelávanie seniorov v januári, či o našich minerálnych prameňoch v apríli. Každoročne v mesiaci marec si okrem MDŽ pripomíname aj Týždeň mozgu, pri tejto príležitosti okrem besedy a prednášky sme si pre seniorov pripravili sériu špeciálnych cvikov a aktivít na rozvoj pamäte. Túto akciu sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach. V mesiaci november sme v spolupráci so SČK zorganizovali prednášku spojenú s ukážkami a praktickým nácvikom prvej pomoci, čo seniori veľmi ocenili. Naše DC žije športom. Okrem rôznych športových krúžkov a účasti na aktivitách mesta, odkiaľ vždy prinesieme medailu, sa aj v našej réžii konajú rôzne športové súťaže. V apríli to bola strelecká súťaž v Hodkovciach, najväčšou športovou udalosťou v DC bola Seniorská miniolympiáda DC Sever, ktorá trvala celý týždeň, od 17.5. do 20.5. 2016. Súťažilo sa v streľbe, bowlingu, bocci, stolnom tenise, hode šípkami, hode loptičkou do koša a bicyklovaní na vzdialenosť 1 km. Zatiaľ čo Miniolympiáda bola len pre členov DC, v mesiaci december sa uskutočnil Severský seniorský trojboj pre všetkých seniorov na Severe. Súťažilo sa v týchto disciplínach: hod krúžkom na cieľ, šípky a boccia. Účasť na týchto športových zápoleniach je hojná. Seniori nášho DC sa prebojovali do celomestskej ligy v stolnom tenise, ktorá sa hrala aj u nás. Okrem toho sa pravidelne konali expedície a výlety do Vysokých Tatier, Hrešnej, aj do okolia Košíc. V letných prázdninových mesiacoch sme zorganizovali jeden výlet do Maďarska pre seniorov a dva turnusy prímestského letného tábora pre deti. MÚ poskytoval v DC bezplatné právne a sociálne poradenstvo podľa záujmu seniorov počas celého roka.

Zhodnotenie činnosti Denného centra (DC) , Obrancov mieru č. 2, Košice v kalendárnom roku 2015

Na činnosť DC poslanci MZ  na r. 2015 schválili celkom 5000,– Eur, z toho 2000,– Eur na mimokrúžkovú a 3000,– na krúžkovú činnosť.  Finančné prostriedky boli využité plne v súlade so svojím zameraním.

Členská základňa

Denné centrum pokračovalo vo svojej činnosti aj v r. 2015.  Do 31. 12. 2015  sme evidovali  celkom 591 členov. Len v období od 1.7.2015 do 31.12.2015 pribudlo do DC 26 členov, čo v iných rokoch predstavovalo celoročný prírastok členov. Na porovnanie,  v roku 2013 bolo zaregistrovaných 491 seniorov,  počet členov za celý rok  sa zvýšil o  25, pričom nových členov zo Severu pribudlo 20 a z iných MČ 5.Členovia  DC participujú na aktivitách DC, mnohé akcie sa realizujú na základe ich požiadaviek  s prihliadnutím na  finančné možnosti úradu.

Krúžková a mimokrúžková činnosť

Na činnosť DC poslanci MZ schválili celkom 5000,– Eur, z toho 2000,– Eur na mimokrúžkovú a 3000,– na krúžkovú činnosť.  O krúžkovej a mimokrúžkovej činnosti je informácia aj na webe úradu aj s uvedením konkrétneho dátumu konania akcie,   o aktivitách centra aj aktivitách sú poslanci informovaní na MZ a členovia kultúrnej komisie na svojich pravidelných zasadnutiach.

Mimokrúžková činnosť

Z najdôležitejších akcií v rámci mimokrúžkovej činnosti možno spomenúť, že  sa seniori  zúčastnili v letných mesiacoch dvoch autobusových zájazdov na termálne kúpaliská v Maďarsku. Táto aktivita je medzi seniormi veľmi obľúbená.  okrem zájazdov MÚ pripravil pre seniorov oslavy pri rôznych významných  sviatkoch, napr. posedenie pri príležitosti MDŽ  a Dňa Matiek,  posedenie  v mesiaci október pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Katarínska zábava, Mikulášske posedenie a pod. Posedenia boli vždy spojené s kultúrnym programom , ktorý pripravili v spolupráci s vedúcou Denného centra deti zo Špeciálnej ZŠ Odborárska a deti zo súkromnej Základnej umeleckej školy Gabriela Rovňáka v Košiciach a to za prítomnosti starostu MČ Košice - Sever.  V DC sa uskutočnili aj rôzne besedy a prednášky vždy podľa predchádzajúceho záujmu seniorov, najmä z oblasti zdravotnej, a sociálnej. Zo zdravotnýchprednášok možno spomenúť tú o Alzheimerovej chorobe a zdravotné poradenstvo v októbri na Deň zdravia,  obe realizované v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Stretnutia ohľadom sociálnych vecí sa konali skôr individuálne so zamestnancami úradu, ktorí navštívili za týmto účelom Denné centrum, ale zrealizovali sme aj besedu s riaditeľom ÚPSVa R p.  Mutafovom. V mesiaci apríl nás v DC navštívil bývalý prezident SR Ing.  Rudolf Schuster.  Beseda  s ním bola určená nielen pre členov klubu, ale aj pre verejnosť. Akcie sa zúčastnilo viac ako 90 návštevníkov.Z kultúrnych aktivít ďalej možno spomenúť 9. ročník medzinárodného plenéra výtvarníkov s septembri r. 2015.  Plenér sa konal za osobnej účasti maliarov z Nemecka, Ukrajiny, Slovenska, Maďarska a Poľska.  Výstava žien- maliarok sa konala pri príležitosti MDŽ v marci, okrem toho sme usporiadali výstavu  maliarskych prác maliarskeho krúžku,  ručných prác Krúžku šikovných rúk a výstavu detských výtvarných prác.  Maliarsky krúžok DC vystavoval svoje práce aj v priestoroch Kulturparku. V októbri v rámci úcty k starším sme usporiadali pre seniorov posedenie so starostom, akciu Deň zdravia spojenú so zdravotným poradenstvom, v spolupráci s Knižnicou pre deti a mládež sa konal Maratón čítania a Gulášparty spojenú s minigolfom, ako aj rôzne športové súťaže, o ktorých píšeme v krúžkovej činnosti. V novembri  sme usporiadali výstavu diel poľských výtvarníčok za ich osobnej účasti.  Výstavy výtvarných diel už majú v DC svoju tradíciu a sú hojne navštevované nielen členmi DC, ale aj širokou verejnosťou.  koncom roka sa uskutočnila aj akcia v spolupráci s Karpatskou nadáciou pod názvom „3,50 na deň“, ktorá bola spojená s ochutnávkou jedál. V spolupráci s touto nadáciou sme pripravili aj sériu prednášok a besied zameranú na finančnú gramotnosť seniorov.  O týchto aktivitách boli seniori informovaní na informačnej tabuli v priestoroch DC, informácia  o konkrétnych aktivitách za jednotlivé mesiace je aj na webe MÚ. O krúžkovej a mimokrúžkovej činnosti spolurozhodujú seniori prostredníctvom vedúcich krúžkov a pravidelných sedení s vedúcou DC. Vedúca DC sa s vedúcimi krúžkov  vr. 2015 stretla .....krát a operatívne podľa potreby. 

 

Krúžková činnosť

O krúžkovej činnosti sú seniori informovaní na informačnej tabuli v priestoroch DC. počet krúžkov je vyšší ako minulý rok.  Každý krúžok má svojho vedúceho, športové krúžky spoluorganizujú aj rôzne športové súťaže. Krúžky, ktoré reprezentujú MČ skôr v oblasti kultúry sa zúčastňujú rôznych kultúrnych aktivít aj na úrovni mesta. V r. 2015 sa konal špeciálny krúžok nazvaný Tréning pamäte, kde pod odborným dohľadom lektorky Ing. Mokošovej sa prihlásení seniori naučili, ako sa vyhnúť zabúdaniu, ktoré prináša vek a zlepšiť schopnosť zapamätať si veci a súvislosti.  Krúžok  boccia  /hra podobná pentangu, hral sa aj na športových hrách na jeseň 2015 /sa hrá  podľa potreby pod vedením A. Bočkorášovej. Na porovnanie, v r. 2013 tu bolo činných 8 krúžkov.

V roku 2015 fungovali v DC tieto krúžky: 

Jazykové vzdelávanie  - Krúžok anglického ja a ruského jazyka – úroveň začiatočníci a mierne pokročilí, počet seniorov začiatočníci: 17, mierne pokročilí na angličtine 8, na ruštine 6 členov, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová.  Seniori sa učia cudzí jazyk pod odborným dohľadom lektora, vyhovujúcim a nenásilným tempom,  osvojujú si praktické vedomosti a slovnú zásobu z bežného života. Tým si zlepšujú aj svoje pamäťové a komunikačné zručnosti.

Krúžok šikovných rúk– počet členov: 8, vedúca krúžku: Anna Bajusová. Členky krúžku  raz roka prezentujú svoje práce na výstave ručných prác v priestoroch DC a ich výrobky boli súčasťou tomboly na  akcii Advent na mieri. Stretávajú sa  raz týždenne v pondelok.

Bowling– počet s.: cca 20, nie je pevne stanovený. Vedúca krúžku: Helena Gerecová. Seniori sa stretávajú mimo DC, každý druhý pondelok. V r. 2015 sa uskutočnilo priateľské  bowlingové stretnutie seniorov s poslancami a v závere roka, 21.12.2015 Vianočný turnaj, kde víťazi boli odmenení pohárom a medailou.

Maliarsky krúžok– počet členov :  20, ved. krúžku Ing. Eva Lorenzová. Seniori sa venovali okrem maľby a kresby aj napr.  výrobe šperkov zo špeciálnej modelárskej hmoty, maľovaniu kraslíc a pod. Ich maliarske umenie mohli obdivovať aj Košičania na výstave v Kulturparku 8.10.2015 a samozrejme bola uskutočnená aj výstava ich prác v priestoroch DC.  Stretávajú sa v utorok a vo štvrtok.

Zdravotné cvičenie-  v spolupráci so Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Seniori pod odborným dohľadom raz za týždeň, vo štvrtok, cvičia v suteréne DC. Počet účastníkov: cca 13, ved. krúžku: Bc. Iveta Šmideková.

Joga– nový krúžok, od septembra 2015. Vedúci k.: Ladislav Šimon, cvičenie navštevuje v pondelok cca 8 seniorov

Spevácky krúžok Konvalinka: vedúca krúžku – Emília Nôtová, počet členov 16. Spevácky krúžok sa stretával v pondelok, neskôr  vo štvrtok a pravidelne sa zúčastňoval aktivít konaných v DC, kde bol vhodnou  časťou  kultúrneho programu (výtvarné výstavy, MDŽ, Deň matiek, Úcta k starším, stretnutie s exprezidentom Schusterom....(. Okrem toho MČ reprezentoval aj na podujatiach uskutočňovaných MMK.

Stolnotenisový krúžok: vedúci krúžku Ing. Ivan Moravitz, počet členov 12, stolný tenis sa hrá v suterénnych priestoroch DC denne. V spolupráci s vedúcou DC sa uskutočnili aj stolnotenisové zápolenie medzi seniormi  a starostami  MČ  Košice – Sever a Košice - Staré Mesto v mesiaci október 2015 v rámci Mesiaca úcty k starším. 

Počítačový a internetový krúžok: vedie Štefan Tauber, počet členov 18, krúžok sa koná každý utorok formou konzultácií. Seniori zvyšujú svoju počítačovú gramotnosť, čo je v dnešnej dobe nevyhnutné.

Turistický krúžok: ako jediný sa koná každú druhú sobotu, vedúcou krúžku je Ing. Soňa Gergeľová, počet členov 20. O konkrétnej trase sa členovia krúžku, ale aj ostatní   dozvedia vždy z informačnej tabule, kde sú aj vlakové spojenia a všetky potrebné podrobnosti. Okrem túr v okolí Košíc už boli turisti  napr. aj v Tatrách.

Maďarská sekcia: vedúci krúžku – L. Gőőz, počet členov 9. Aj príslušníci maďarskej menšiny majú v DC priestor na rozvíjanie svojich aktivít. Stretávajú sa každý štvrtok. 

Spoločenské hry- vedúci krúžku: Juraj  Kassay, počet členov cca 15, počet členov nie je stály, hrá sa aj individuálne, resp. v dvojiciach. Väčšina členov hrá karty, ale je možnosť hrať aj iné spoločenské hry napr. dámu, šach, človeče, nehnevaj sa. V druhej polovici roka 2015 MÚ zakúpil aj novšie spoločenské hry typu Scrabble a pod., ktoré  sú skôr logickými hrami,  seniori sa ichučia hrať pod vedením A. Bočkorášovej.  Aj spoločenské  hry prispievajú k rozvoju pamäte, kombinačných a logických schopností, preto majú v DC svoje miesto.  Tieto hry je možnosť využiť aj v prípade konania táborov pre deti.

Strelecký krúžok– vedúci krúžku Martin Dziak, počet členov 16, dvakrát ročne sa konali súťaže v streľbe, krúžok funguje mimo DC na strelnici Podhradová a v Hodkovciach. Stretávajú sa podľa potreby. 

Rada seniorov /RS/

Rada seniorov pracovala v nezmenenom  zložení:  predsedom RS sa stal Ján Bartko, podpredsedníčkou M. Harčariková, členovia RS: Katarína Herichová, L. Gőőz, Anna Gregová.  V .....2015 došlo k výmene na poste predsedu a podpredsedu, predsedom sa stala M. Harčariková a podpredsedom J. Bartko.  Rada seniorov sa stretávala v priebehu roka podľa potreby.

Spolupráca s inými subjektmi

DC  spolupracuje s viacerými organizáciami pri príprave a organizácii rôznych akcií konajúcich sa v priestoroch DC. Ide najmä o Jednotu dôchodcov Slovenska ,  v našich priestoroch sa raz ročne stretávajú aj členovia  Zväzu protifašistických bojovníkov, nakoľko viacero členov DC je aj členom tejto organizácie. V roku 2015 sme obnovili spoluprácu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach a začali sme spolupracovať so Súkromnou ZUŠ Gabriela Rovňáka a Karpatskou nadáciou v Košiciach. Spolupracujeme aj s Mestskou políciou na Severe, základnými školami  v MČ  Košice – Sever, najmä ZŠ Hroncova a ŠZŠ Odborárska , ďalejs Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.

Pri správe o činnosti  bolo potrebné opraviť počet členov zo 610 na 591, nakoľko kolegyňa Kluková sa na počet členov pýtala v r. 2016 na aktuálny počet členov, a bolo potrebné povedať, že ide o členov za r. 2015. Manažérke  nebolo oznámené, že kolegyňa  píše Monit. Správu (písala ju bez upovedomenia, vrátane údajov tam uvedených).

 

Zhodnotenie činnosti Senior domu za rok 2013

Seniori zo Severu sa od roku 2011 stretávajú v zrekonštruovanom domčeku na Obrancov mieru č. 2 v Košiciach, ktorého prevádzku financuje Mestská časť Košice – Sever zo svojho rozpočtu. V roku 2013 seniori dostali financie aj na činnosť krúžkov, klubov a jednorazové aktivity.  Z rozpočtu mestskej časti vyčerpali dotácie na činnosť v celkovej hodnote 3.100 eur. Z toho 800 eur na podporu krúžkovej činnosti a 2.300 eur na mimoklubovú činnosť. Na všetkých aktivitách pravidelnej alebo príležitostnej činnosti sa seniori spolupodieľali finančne.

Členská základňa

V Senior dome je v súčasnosti zaregistrovaných 429 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 62 seniorov z iných MČ. V roku 2013 sa zvýšil počet členov SD o 25, pričom nových členov zo Severu pribudlo 20 a z iných MČ 5.

Rada seniorov

Samosprávu v Senior dom na Severe riadila v roku 2013 Rada seniorov - 5-členná komisia, ktorá komunikuje pri príprave programu v Senior dome s miestnym úradom a koordinuje aktivity mesta v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice. Doterajšia Rada seniorov pracovala od decembra 2011 v zložení Ing. Ladislav Šimko, Ing. Ján Bartko, Anastázia Szcurekova, Andrej Varecha, Magdaléna Harčariková a PhDr. Vincent Gavrecký. Rada sa v roku 2013 stretla na 9 zasadnutiach.

Podľa schváleného Štatútu si seniori po dvoch rokoch zvolili novú Radu seniorov. Voľby prebiehali od 2. do 17. októbra 2013 podľa vopred stanovených pokynov. Zo siedmich kandidátov nakoniec seniori 17. 10. 2013 zvolili piatich, ktorí sa podľa počtu získaných hlasov stali členmi Rady seniorov na Severe - Anna Gregová, Ladislav Göőz, Magdaléna Harčariková, Katarína Herichová a Ján Bartko. Predsedom Rady seniorov je Ján Bartko. Rada sa v roku 2013 stretla na 4 zasadnutiach.

 

Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti , sú spoluorganizátormi podujatí.

Spolupráca Rady seniorov so spoločenskými organizáciami:

·         Jednota dôchodcov Slovenska, vedie Mária Žofčáková

·         Únia žien, vedie Magdaléna Harčariková

·         Zväz protifašistických bojovníkov, vedia Andrej Varecha

·         Bezbariérová komisia mesta, vedie Ing. Ján Bartko

 

Pravidelná krúžková činnosť

V Senior dome na Severe pracovalo v roku 2013 5 krúžkov, na ktorých sa pravidelne stretávalo cca 100 seniorov.

 

KRÚŽOK                                 termín                                    počet              vedúci

Konzultácie pre prácu s PCutorok                         8 členov          Štefan Tauber

Šachový krúžok                   utorok, štvrtok            4 členovia       Tibor Žofčák

Spoločenské hry                  pondelok, streda        12 členov        p. Terezková

Krúžok šikovných rúk                     streda             10 členov        Irena Vanacká

Spevácky súbor

Konvalinka zo Severu                      pondelok, štvrtok        15 členov        Emília Nôtová

/spevácky súbor reprezentoval MČ na 16 kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci mesta/

 

Vzdelávacie kurzy

V roku 2013 MÚ na základe záujmu členov SD zriadil jazykové kurzy anglického a maďarského jazyka. Kurzy viedli renomovaní lektori, 10 stretnutí ukončili záverečným preskúšaním.

Kurz anglického jazyka pre začiatočníkovnavštevovalo priemerne 9 seniorov vždy v stredu od 13,30 do 14,30 hod..

Kurz anglického jazyka pre pokročilýchnavštevovalo priemerne 8 seniorov vždy v stredu od 14,30 do 15,30 hod..

Kurz maďarského jazyka pre začiatočníkovnavštevovalo priemerne 5 seniorov vždy v utorok od 14,00 do 15,00 hod..

 

Klubové podujatia

Na klubovej činnosti  sa v roku 2013 zúčastnilo takmer  800 účastníkov. Činnosť v roku 2013 bola ovplyvnená neskorým schválením rozpočtu mestskej časti, čo spôsobilo, že niektoré plánované podujatia v prvom polroku neboli v požadovanej kvalite alebo sa nezrealizovali vôbec. Miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 16 podujatí priamo v priestoroch Senior domu ale aj mimo neho. Seniori zo Severu sa pravidelne zúčastňovali aj podujatí organizovaných mestom /Valentínska tancovačka, Galaprogram pri príležitosti MDŽ, Majáles, Úcta k starším, Čarodejnícky bál, Tančiareň pre seniorov/. Senior dom bol otvorený od pondelka do štvrtka od 13.00 do 17.00 hodiny podľa schváleného harmonogramu, v lete v mesiacoch júl, august počas organizovania letného prímestského tábora pre deti bol zatvorený.

 

Prehľad podujatí pre seniorov v roku 2013

Úvodné stretnutie, 7. 1. 2013

Porada s vedením MČ, 14. 1. 2013

Posedenie pri príležitosti MDŽ, 7. 3. 2013

Fašiangové posedenie, 12. 3. 2013

Prednáška:Jarné práce v záhrade, 17. 4. 2013

Stretnutie s primátorom mesta, 26. 4. 2013

Prednáška právnika, 29. 5. 2013

Juniáles, 6. 6. 2013

Zájazd – Tapolca, Maďarsko, 24. 9. 2013

Jesenné posedenie na Bankove, 27. 9. 2013

Trhy ručných prác na Mieri, 18. 10. 2013

O pohár starostov MČ Sever a Staré mesto, 12. 11. 2013

Sociálne poradenstvo MÚ, 19. 11. 2013

Katarínska zábava, 28. 11. 2013

Mikuláš v SD, 4. 12. 2013

Bowling, 10. 12. 2013

 

Ostatné činnosti

Čitáreň pre seniorov, pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 hod.

Herňa na spoločenské hry, pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 hod.

Zhodnotenie činnosti Senior domu, Obrancov mieru č. 2, Košice v kalendárnom roku 2012

Seniori zo Severu sa od roku 2011 stretávajú v zrekonštruovanom domčeku na Obrancov mieru č. 2 v Košiciach, ktorého prevádzku financuje mestská časť Košice – Sever zo svojho rozpočtu. V roku 2012 seniori dostali financie aj na činnosť krúžkov, klubov a jednorazové aktivity.  Z rozpočtu mestskej časti vyčerpali dotácie na činnosť v celkovej hodnote 4.800 eur. Z toho 1. 800 eur na podporu krúžkovej činnosti a 3.000 eur na mimoklubovú činnosť.

V Senior dome je v súčasnosti zaregistrovaných 409 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 57 seniorov z iných MČ.

V Senior dome na Severe pracuje 6 krúžkov, na ktorých sa pravidelne stretáva cca 100 seniorov. Na mimoklubovej činnosti  sa v roku 2012 zúčastnilo takmer  1.000 účastníkov. V roku 2012 miestny úrad zorganizoval pre seniorov celkovo 26 podujatí priamo v priestoroch Senior domu ale aj mimo neho.

Senior dom bol otvorený každý deň podľa schváleného harmonogramu, v lete v mesiacoch júl, august bol zatvorený. Miestny úrad však priestory využil na aktivity pre prázdninujúce deti. Od septembra 2012 je z finančných dôvodov otvorený iba dva dni v týždni.

Od roku 2011 začal MÚ  so seniormi pracovať systematickejšie. Založením seniorskej samosprávy sa zintenzívnila vzájomná spolupráca. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti , sú spoluorganizátormi podujatí.

Senior dom sa v roku 2012 stal aj tzv. pobočkou miestneho úradu. Denne od 10.00 do 12.00 hodiny tu prebiehali poradne s odbornými pracovníkmi MÚ podľa harmonogramu pre všetkých občanov mestskej časti.

Pravidelné aktivity :

Konzultácie pre prácu s PC

Šachový krúžok

Spoločenské hry

Krúžok šikovných rúk

DÉCOR krúžok

Spevácky súbor Konvalinka zo Severu

 

Poradne nielen pre seniorov – so starostom a odbornými pracovníkmi MÚ

Vždy od 10:00 do 12:00 hod.

Pondelok: stretnutie so starostom

Utorok: sociálne poradenstvo

Streda: právne poradenstvo

Štvrtok: podnety na verejný poriadok a čistotu

Piatok: Informácie prvého kontaktu

 

Prehľad podujatí pre seniorov v roku 2012

 

Adventný večierok

2. 12. 2011

Adventný večierok v spoločenských  priestoroch na Boženy Němcovej nadviazal na tradíciu katarínskych zábav z minulých  rokov, aj keď možno v skromnejšej réžii. Takmer 150 seniorov zaplnilo sálu do posledného miestečka. Súčasťou programu bola aj voľba členov a predsedu Rady Seniorov na Severe. Adventný večierok otvoril starosta MČ úvodným tancom s najstaršou prítomnou členkou Senior domu. O spríjemnenie atmosféry večera sa postarala hudobná skupina Pavelčákovci a bohatá tombola.

Účasť:   150

 

Voľba členov a predsedu Rady seniorov

O voľbách boli členovia Senior domu informovaní vopred osobným listom spolu s volebnými pokynmi. Kandidátov na funkciu člena Rady Senior domu navrhovali samotní seniori, pričom svoje návrhy vhadzovali do zapečatenej urny umiestnenej v Senior dome na Severe. Miestny úrad v deň ukončenia podávania kandidatúr (30.11.2011) na základe návrhov seniorov zostavil kandidátsku listinu a pripravil hlasovacie lístky.

Celkovo bolo nominovaných 20 kandidátov, z ktorých sa 7 kandidáti vzdali nominácie.  Do volieb teda postúpilo 13 kandidátov – seniorov zo Severu. V deň volieb dostal každý z kandidátov rovnaký časový priestor na predstavenie sa voličom. Volilo sa 5 kandidátov za členov Rady seniorov, ktorí si z pomedzi seba následne zvolili predsedu a podpredsedu Rady Seniorov na Severe. Celkovo bolo platných 125 hlasovacích lístkov a 2 neplatné hlasovacie lístky. Volebná komisia zložená z členov Senior domu a zamestnancov MÚ osvedčila platnosť volieb a vyhlásila ich výsledky. Volebnú komisiu jednohlasne zvolili všetci prítomní seniori.  Zápisnica z volieb a s tým súvisiace materiály sú k dispozícii verejnosti v kancelárii starostu MČ Košice – Sever na 3. poschodí  počas úradných hodín.  

 

Členovia volebnej komisie:

Irena Vanacká

Jolana Romančáková

Karol Piller

Marcel Gibóda

Slávka Vacová

 

Vo voľbách boli zvolení za členov Rady Seniorov:

Mgr. Vincent Gavrecký, počet odovzdaných hlasov 58% 

Ondrej Varecha, počet odovzdaných hlasov 57%   

Ing. Ladislav Šimko, počet odovzdaných hlasov  52%    

Anastázia Szczureková, počet odovzdaných hlasov  48% 

Magdaléna Harčariková, počet odovzdaných hlasov  40% 

 

Členovia Rady Seniorov zo svojich radov zvolili za predsedu Ing. Ladislava ŠIMKA a za podpredsedu Anastáziu SZCZUREKOVÚ.

 

Počítačový kurz

V utorok 13.12.2011 skončil počítačový kurz, ktorý prebiehal v priestoroch Senior domu na Severe. Seniori sa chceli  naučiť  pracovať s počítačom najmä preto, aby mohli komunikovať so svojimi blízkymi alebo si len tak „zasurfovať“ po internete, prečítať si noviny prípadne pozrieť, čo je nové vo svete. Tento kurz bol prvým krokom k vzdelávaniu seniorov. Kurzy prebiehali v zrekonštruovaných priestoroch Senior domu vždy v utorok od 13.00 hod.  Seniori, ktorí nemali doma internet, mohli naďalej BEZPLATNE využívať počítače vrátane pripojenia na internet v Senior dome na Severe.  Pre veľký záujem o počítačový kurz mali možnosť seniori využívať bezplatnékonzultácie pre prácu s PC aj naďalej vždyv utorok od 13.00 hod. do 15.00 hod..Konzultácie poskytovali zamestnanci miestneho úradu. Od februára Sever spustil pilotný projekt vzdelávania seniorov v Dennom centre, ktorého súčasťou je Senior dom, Obrancov mieru 2. Aj napriek nedostatku financií úrad našiel riešenie, ktoré aj naďalej umožní seniorom pravidelne sa stretávať a vzájomne sa vzdelávať. Seniori prejavili enormný záujem o prácu s počítačmi, zaznamenali sme záujemcov nielen zo Severu, ale aj iných mestských častí. Lektorom je jeden zo seniorov – František Tauber, ktorý túto činnosť vykonáva bezplatne.Konzultácie pre prácu s PC sú pre členov Senior domu bezplatne každý utorok od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Účasť:   10 seniorov  týždenne

 

EKOSVET Nadácie KOSIT - výstava

9. 1. 2012

Výstava diel šikovných škôlkárov a žiakov základných škôl, ktorá ponúkla viac ako 30 výtvarných dielok, ktoré vznikali počas Dňa Zeme, Enviroolympiády a projektu Škôlka Ježka Separka. Nadácia KOSIT podporuje aktivity a činnosti zamerané na ochranu životného prostredia a propagáciu separovaného zberu. Zameriava sa na deti, mládež ale aj dospelých. V roku 2007 získala spoločnosť KOSIT Cenu ministra hospodárstva za Centrum environmentálnej výchovy, projekt Škôlka Ježka Separka ocenili prestížnou cenou Zlatý mravec – Cena odpadového hospodárstva 2011. Výstava EKO svet Ježka Separka bola verejnosti sprístupnená do 31.1.2012.

Účasť:   30 seniorov

 

„Rozmýšľajme ekologicky“, prednáška

10. 1. 2012

Prednáška o význame zberných dvorov a dôležitosti ekologického zmýšľania.  Lektorka: Marta Polačeková

Účasť:   15 seniorov

 

EXTRALIGA V ŠACHU

 

14. – 15. 1. 2012

5. a 6. kolo súťaže družstiev Šachový turnaj najlepších družstiev Slovenska zorganizoval Košický šachový zväz v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever.

Účasť:   10 seniorov

 

EXKURZIA DO SPAĽOVNE

18. 1. 2012   

Účastníci exkurzie získali informácie o rozumnom nakladaní s komunálnym odpadom, navštívili prevádzky ako triediaca linka, stredisko triedenia odpadu, odškvarovňa. Cieľom ekoprednášky s prehliadkou bolo spopularizovanie triedenia odpadu. Prednášku a dopravu zabezpečuje KOSIT a.s.

Účasť:   15 seniorov

 

Správna výživa a pitný režim seniorov, prednáška

25. 1. 2012  

Prednáška v spolupráci s RUVZ Košice, lektorka: RNDr. Eva Schnitzerová 

Účasť:   25 seniorov

 

Koncert sólistov opery ŠD Košice

26. 1. 2012

Hudobné privítanie nového roka, na ktorom zahralo hudobné duo J. Horvátha, spievali sólisti Štátneho divadla Košice. Podujatie sa konalo pod záštitou starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja v spolupráci s Radou seniorov na Severe (Ing. Šimko) a Maďarským senior klubom (Ing. Göőz).

Účasť:   50

 

Karikatúry Ladislava Tverďáka, výstava

2. 2. 2012

V poradí piata výstava otvorila v Senior dome na Severe program nielen pre tých skôr narodených. Všetkých, ktorí sa radi zasmejú na dobrých kreslených vtipoch pobavilavýstava karikatúr Ladislava Tverďáka. Spolu asi tridsiatka dielok potešila každého návštevníka Senior domu na Severe do konca februára.

Účasť:   50

 

PATCHWORK – tvorivá dielňa

6. 2. 2012 

Podujatie, ktoré rozšírilo zručnosti a vedomosti seniorov, bola tvorivá dielňa v spolupráci s PATCHWORK klubom v Košiciach. Praktické ukážky tejto zaujímavej techniky predviedla Ľudmila Čepková.

Účasť:   10

 

Starožitnosti ako ich nepoznáte, prednáška

8. 2. 2012

Všetkým, ktorí majú doma starožitnosti a nepoznajú ich históriu, poradil známy košický starožitník Karol Linhart.

Účasť:   10

 

Homeopatia, prednáška

15.2.2012 

O kráľovnej alternatívnych liečebných metód – homeopatii hovorila MUDr. Duňa Luczyová. Prezentácia o tom, ako homeopatiká vznikajú a v čom je tajomstvo ich liečebnej moci.

Účasť:   10

 

Primárna prevencia drogových závislostí - užívania alkoholu, liekov a iných omamných látok, prednáška

22. 2. 2012 

Lektorka: Mgr. Soňa Gregová   

Účasť:   10

 

BURZA KNÍH z depozitu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach

13. 3. 2012  

Podujatie v spolupráci s Verejnou knižnicou Jánan Bocatia v Košiciach ponúklo za symbolickú cenu knižky rôznych žánrov pre všetkých. 

Účasť:   25 seniorov

 

Valentínska kvapka krvi

20. 3. 2012

Valentínska kvapka krvi prebehla na celom území Slovenska, na školách i vo firmách. V Senior dome na Severe mali možnosť darovať krv Severania. Mobilný odber organizovala mestská časť Košice – Sever v spolupráci s košickou pobočkou Slovenského červeného kríža a Národnou transfúznou službou v Košiciach. 

Účasť:   10

 

Prednáška v spolupráci s RUVZ Košice

22. 3. 2012

Lektorka: Soňa Gregová Téma: Tabakizmus, prezentácia Poradne na odvykanie od fajčenia a propagácia celonárodnej súťaže "Prestaň fajčiť a vyhráš”

Účasť:   10

 

Úvodné stretnutie spevokolu v Senior dome na Severe

23. 3. 2012 

Zakladateľkou spevokolu seniorov na Severe je Emília Nôtová.  V súčasnosti má spevácky súbor  13 členiek, ktoré sa pravidelne stretávajú a vystupujú na rôznych podujatiach mestskej časti a iných inštitúcií. Vystupuje pod názvom Konvalinka zo Severu.

Účasť:   15 seniorov týždenne

 

Stretnutie železničiarov

30. 3. 2012

Prvé stretnutie bývalých kolegov - železničiarov ČSD – OZD, Tomášikova 27, Košicesa konalo práve na Severe.  Oznamovacia a zabezpečovacia dištancia Československých dráh (tak sa podnik predtým volal) mala približne 240 zamestnancov. Postupne však všetci odchádzali do dôchodku a nestretávali sa. Keďže všetci mali na svoju prácu príjemné spomienky, tak s myšlienkou prvého stretnutia bývalých zamestnancov prišiel p. Tibor Keder v Senior dome na Severe.

Účasť:   20

 

Klub kaktusárov, prednáška

18. 4. 2012

Kaktusy a sukulenty boli hlavnou témou stretnutia členov Klubu kaktusárov z Košíc so seniormi zo Severu. V príjemnej atmosfére sa dozvedeli o tom, čo to vlastne kaktusy sú, ako ich pestovať a aj to, že keď ich darujete, dáme žiadne starodievoctvo nehrozí.

Účasť:   20

 

Slávime Veľkonočné sviatky, výstava

23. 4. 2012

Ukážka toho, čo vytvorili šikovné ruky žien z krúžku Šikovných rúk, ktorý pracuje v Senior dome na Severe pod vedením Ireny Vanackej. Medzi dielkami boli aj ručné práce obyvateliek Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré vznikli v rámci ergoterapie a dekoračné obliečky na vankúše z netradičného patchworku Evy Doubravovej.

Účasť:   30

V mesiacoch máj a jún prebiehala v Senior dom na Severe krúžková činnosť a v letných mesiacoch /júl, august/ bol zatvorený od 16. 7. do 10. 8. 2012. 

Letné aktivity v Senior dome

23. 7. – 27. 7. 2012

Prímestský letný tábor Sever /23 účastníkov/

 

Výlet do Debrade

V rámci letných aktivít pre seniorov sa v júli uskutočnil zájazd, ktorého cieľom bolo pútnické miesto v Debradi. Seniorov zo Severu na výlete sprevádzal Ing. Zoltán Balassa, známy turistický sprievodca. Prvou zastávkou boli Čečejovce a starobylý kostol pravdepodobne najstarší v okolí Košíc. V Moldave nad  Bodvou, kde bola ďalšia zastávka, si okrem centra mesta so samotným primátorom Ing. Štefanom  Zachariášom seniori pozreli priestory múzea vína - slávnej vinárskej pivnice.

Účasť:   50

 

Výlet na kúpalisko Bogács

Obľúbený letný výlet na niektoré z kúpalísk v susednom Maďarsku neobišiel našich seniorov ani v tomto roku. Tentoraz prijali pozvanie samotného starostu Mariána Gaja na kúpalisko v malebnej vínnej dedinke Bogacs. Termálny zdroj vody tu využili na relax a oddych tak, ako sme u našich južných susedov zvyknutí. Niekoľko bazénov, skvelé občerstvenie a atrakcie pre deti i dospelých milo prekvapili aj starších Košičanov, ktorí o tomto mieste ešte nepočuli.

Účasť:   50

 

Obmedzenie prevádzky Senior domu

September 2012

Dôvodom obmedzenia otváracích hodín v Senior dome na Severe je, že poslanci na ostatnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva neschválili financie na prevádzku Senior domu. V návrhu rozpočtu úrad uvažoval o sume 3.000 eur, ktorá by vykryla fungovanie občerstvenia, upratovanie a jednoduchú údržbu priestorov. Za uplynulých dvanásť mesiacov to bolo o polovicu menej, pričom občerstvenie každý mesiac dotoval aj starosta z vlastného vrecka. Na stretnutí zástupcov MÚ s Radou seniorov a vedúcich krúžkov sa dohodlo, že Senior dom bude otvorený iba v pondelok a v stredu. Všetky aktivity budú musieť seniori zrealizovať v týchto dvoch dňoch.   

 

Športové hry seniorov

Október 2012

Slnečné počasie a športový duch priali II. ročníku športových hier seniorov o Putovný pohár starostov mestských častí Staré mesto a Sever, ktorý sa uskutočnil v areáli Ryba Anička. Po remiére  v minulom roku sa zápolení tentoraz zúčastnilo  dvakrát viac seniorov. Farby Severu hájila takmer  40-tka  dôchodcov. Zo Starého mesta ich prišlo cez 50. Súťažilo sa v šiestich disciplínach – hod loptičkou na cieľ, kop loptou na bránku, hod šípkami, turnaj v žolíku, bežecká štafeta a preťahovanie lanom.  Keďže vo väčšine súťaží prvenstvo obhájili Staromešťania , Putovný pohár starostov  nakoniec nezmenil majiteľa.

Účasť: 40

 

HAND MADE in KosiceSever

Október 2012

V piatok poobede prilákalo na trhovisko na Mieri ľudí nielen teplé jesenné počasie, ale aj viac ako 20 trhovníkov. Tí ponúkali ručne vyrobený tovar na trhoch ručných prác – HAND MADE in KosiceSever, ktorý MČ Košice – Sever zorganizovala po prvýkrát. Najväčší záujem bol o výrobky našich senioriek - o ručne pletené ponožky pani Svetovej,  medovníky  pani Bajusovej a ručne robené kabelky pani Doubravovej. Mnohí si kúpili ručne vyrobené náušnice, brošne, či magnetky a prútené košíky, či sviečky zo včelieho vosku, ktoré boli praktickými darčekmi. O dobrú náladu sa postarali seniorky zo Speváckej skupiny zo Sídliska Ťahanovce. Trhy ručných prác si získali trhovníkov aj okoloidúcich.

Účasť: 100

 

Šachový turnaj

17. 11. 2012

Po úspešnej minuloročnej sezóne šachové družstvo 7 Statočných Košice v spolupráci so Šachovým krúžkom pri Senior dome na Severe zorganizoval 1. ročník šachového turnaja pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie. Turnaj sa uskutočnil pod záštitou starostu MČ Košice - Sever Mariána Gaja, ktorý dotoval 50 € cenu pre víťaza. Šachisti sa stretli v sobotu 17. novembra 2012 od 10:00 do 14:00 v priestoroch Senior domu na Obrancov mieru 2.

Účasť: 50 

 

Katarínska zábava

25. 11. 2012

Tradičná „Katarínska“ sa tentoraz konala v reštaurácii U Slávika na Mieri. Stovka seniorov sa stretla pred Vianocami, aby si pripomenuli aj významné životné jubileá niektorých z nich. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a program. Vystúpil spevácky zbor Konvalinka zo Severu a spevácka skupina Pavelčákovci, ktorí zabávali seniorov až do konca.

Účasť: 100 

 

Vianočný večierok

12. 12. 2012

Magický dátum  12. 12. 12 pravdepodobne zamiešal karty aj pri organizovaní Vianočného posedenia  v Senior dome na Severe. Toľko umelcov a divákov domček ešte nezažil. MČ Košice – Sever sa tu rozhodla okrem dôstojnej rozlúčky so starým rokom, pozvať aj jubilantov z radov členov Senior domu, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho jubilea. V programe vystúpili žiačky Súkromného gymnázia na Kmeťovej 23 v Košiciach, Súkromnej ZŠ na Masarykovej ulici a Spevácka skupina Konvalinka zo Severu.

Účasť: 50

Zhodnotenie činnosti Senior domu, Obrancov mieru č. 2, Košice v kalendárnom roku 2011  

Mestská časť Košice – Sever zriadila a prevádzkuje Denné centrum, ktorého súčasťou je Senior dom v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade  so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších a predpisov.

V Dennom centre, ktorého súčasťou je „Senior dom“ sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

V Senior dome sa najmä:

a)      poskytuje sociálne poradenstvo, právne poradenstvo,

b)      zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Hlavným poslaním Denného centra je podnecovať aktivitu seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

Celá činnosť v Senior dome má povzbudzovať svojich členov k aktivite, sebarealizácii, spájať ich naďalej so životom mesta, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti, a to najmä:

a)    organizovaním podujatí, prednášok, školení a akcií pre členov  Senior domu,

b)   organizovaním podujatí smerom k verejnosti,

c)    spoluprácou členov Senior domu pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov MČ  a mesta Košice, osamelých, seniorov,

 d) spoluprácou členov Senior domu  pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech mesta alebo  v prospech určených fyzických osôb  - osamelých, nemocných seniorov a pod.

e) poriadaním špeciálnych poradenstiev (lekár, psychológ, právnik, soc. pracovník, historik a pod.)  

Senior dom ako súčasť Denného centra je zariadením Mestskej časti Košice – Sever bez právnej subjektivity. Prevádzku a činnosť Senior domu riadi a usmerňuje Miestny úrad MČ Košice – Sever prostredníctvom svojich odborných oddelení – kancelárie starostu, ktorá ho bezprostredne riadi a oddelenia sociálnych vecí.  

Prevádzka a činnosť Senior domu je financovaná z prostriedkov rozpočtu MČ Košice – Sever, ktorý na príslušný kalendárny rok schvaľuje Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever.

Členstvo v  Senior dome vzniká vyplnením registračného formulára. Členstvo v Dennom centre seniorov je dobrovoľné. Evidenciu členov Senior domu vedie MČ        Košice - Sever.  Členom  Senior domu sa môže stať  každý občan, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Košice - Sever a dovŕšil dôchodkový vek, je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Člen Senior domu sa preukazuje preukazom Senior domu.

 

Ako to funguje ....

Seniorom sa pripravuje program vopred, o ktorom sú pravidelne informovaní prostredníctvom informačných letákov, brožúr, vývesných oznámení v Senior dome a internetovej stránke www.kosicesever.sk. V rámci vyplnených registračných formulárov sa vykonalo štatistické vyhodnotenie záujmu seniorov o jednotlivé aktivity (športové, kultúrne, vzdelávacie, poradenské). Výsledky tohto vyhodnotenia boli pre MČ ukazovateľom pri vytváraní programu pre seniorov. Takýto krok vyvolal väčší záujem seniorov o členstvo v Senior dome, čo sa prejavilo aj v počte registrovaných členov, ktorých je celkovo už 411. Pozitívne vnímame aj fakt, že seniori sami prichádzajú s vlastnou iniciatívou pri tvorbe a realizácii programu, sú aktívnejší, viac sa zaujímajú o nové veci či už z oblasti zdravia, počítačov a iných zručností. Našou snahou bolo a stále je podporiť seniorov nielen k  športovej, ale aj duševnej aktivite. 

Prílohou je aj prehľad kultúrnej a vzdelávacej činnosti v Senior dome za obdobie október 2012, november 2012 a december 2012. Ostatné informácie o programe a činnosti, ktorú poskytujeme seniorom sa nájdete v týchto odkazoch:

http://www.kosicesever.sk/kategorie-clankov/senior-dom-aktuality

http://www.kosicesever.sk/kde-sa-nachadza-senior-dom

http://www.kosicesever.sk/program-senior-domu

http://www.kosicesever.sk/fotogaleria

 

Iné zaujímavé aktivity, ktoré MČ Košice – Sever realizovala sú zverejnené tu:

http://www.facebook.com/pages/Hokejov%C3%A9-meste%C4%8Dko-2011/186297248075997

http://www.facebook.com/pages/AMFIK/224490567566908

http://www.kosicesever.sk/clanok/letne-kino-v-amfiku-skoncilo

http://www.facebook.com/pages/Hokejov%C3%A9-meste%C4%8Dko-2011/186297248075997?sk=photos

 

PREHĽAD KULTÚRNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

 SENIOR DOMU NA SEVERE

OKTÓBER 2011

     Pravidelné aktivity   

   Poradne, informácie pre občanov

Každý pracovný deň od 10:00 do 12:00 hodiny poskytujú zamestnanci Miestneho úradu  a starosta MČ Košice - Sever poradenskú činnosť a informácie vo vybraných oblastiach života MČ takto:

Pondelok         Stretnutie so starostom

Utorok             Sociálne poradenstvo

Streda              Právne poradenstvo

Štvrtok            Verejný poriadok a čistota

Piatok              Informácie Kancelárie prvého kontaktu

Krúžková  činnosť

Pravidelne sa seniori stretávajú na krúžkovej a klubovej činnosti podľa záujmu.

Spoločenské hry        

Pondelok, Streda         13:00 – 17:00

Krúžok šikovných rúk          

Streda                          13:00 – 17:00

Počítačový kurz                    

Utorok                        13:00 – 16:00

 

Podujatia organizované MČ pre seniorov

6. 10. 2011      Vernisáž výstavy k  200. výročiu narodenia  hudobného skladateľa Ferenza Liszta

11.10.2011      Športom za zdravím – športové stretnutie seniorov MČ Košice – Sever a MČ     Košice – Staré Mesto

17. 10. 2011   Tvorivé dielne – výroba jubilejnej knihy

25. 10. 2011   Ander z Košíc a Kandráčovci

24. 10. 2011   Prednáška „Ferenz Liszt – európsky velikán“

26. 10. 2011   Mesiac úcty k starším, posedenie s kultúrnym programom

NOVEMBER 2011

Pravidelné aktivity

Poradne, informácie pre občanov a krúžková činnosť  prebiehali v nezmenených termínoch

03.11.2011 bola otvorená výstava obrazov „Košice ako ich vidíme“, ktorá bola ukončená  6.12.2011 dražbou týchto obrazov na charitatívne účely (OZ Domov v rodine – rodiny, ktoré si vzali do pestúnskej starostlivosti rómske deti)

14.11.2011 o 08.00 hod.
Poradňa zdravia –v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravia v Košiciach: bezplatné vyšetrenie krvi seniorov, meranie tuku, poradenstvo pre seniorov

16.11.2011 o 13.00 hod.

„Na boľačky od babičky“– beseda o bylinkách s botaničkou  PhDr. Evou Sitašovou z VSM Košice

18.11.2011 o 13.00 hod.

„Rozmýšľajme ekologicky“ prednáška o dôležitosti separácie odpadu a ako využívať zberné dvory

22.11.2011 o 13.00 hod.

 „Ako sa chrániť pred zlodejmi“prednáška v spolupráci s Obvodným oddelením PZ SR

30.11.2011 o 16.00 hod.

„Košická čítanka“  prezentácia knihy Turistického sprievodcu Milana Kolcuna

Najväčší záujem prejavili seniori o pravidelné stretnutia so starostom, prednášky, poradenstvo, počítačový kurz, tvorivé dielne.

O všetkých aktivitách sú seniori informovaní prostredníctvom propagačných materiálov doručovaných do Senior domu, na poradenskej činnosti v Senior dome a prostredníctvom internetovej stránky www.kosicesever.sk.  Je zriadená sekcia na webovej stránke MČ s názvom „Senior dom“, kde uvádzame pravidelné informácie pre seniorov.

 

DECEMBER 2011

Pravidelné aktivity

Poradne, informácie pre občanov a krúžková činnosť  prebiehali  v nezmenených termínoch, tak ako predošlé mesiace

6.12 2011 o 13:00 hodine

Mikulášska dražba obrazov

Dražili sa obrazy, ktoré vznikli na Medzinárodnom plenéri výtvarníkov v Košiciach. Výťažok z bol venovaný  na činnosť Občianskeho združenia Domov v rodine, ktoré podporuje profesionálne rodiny a deti v núdzi.

8.12.2011 o 13:30 hodine

Prednáška v spolupráci s RUVZ Košice, lektorka: Mgr. Soňa Gregová

Problematika starnutia, vybrané zdravotné problémy u seniorov,

Aktívne využívanie voľného času (režim dňa, význam pohybu, formy vzdelávania)

13.12.2011 o 17:00 hod.

Divadelné predstavenie Terézia Vansová : Svedomie

Radničná sála MÚ MČ Košice - Staré Mesto (vchod zo Strojárenskej ulice), vstupné zdarma

MEDOVÝ TÝŽDEŇ   ...oslaďte si život

12.12.2011      13:00   Vernisáž výstavy Patchwork

Vyhlásenie súťaže v pečení medovníkov „Najlepší medovník Severu“

                        14:00   Nie je včielka ako včielka, prednáška o výrobe medu

13.12.2011      13:00   ...pri šálke čaju, ochutnávka spojená s predajom

                        14:00   Med je liekom na všetko, prednáška o využití medu

14.12.2011      13:00   „Najlepší medovník Severu“, registrácia účastníkov

16:00    Otvorenie Seniorských vianočných trhov pred Senior domom na Severe

15.12.2011      16:00   Seniorské vianočné trhy

16.12.2011      13:00   „Najlepší medovník Severu“, registrácia účastníkov

                        16:00   Seniorské vianočné trhy

                                   Vyhlásenie výsledkov súťaže „Najlepší medovník Severu“

 

Nové aktivity:

8.12.2011 o 13:30 hodine     

Prvé stretnutie Šachového krúžku pre seniorov

Vedúci: Štefan Hudák

Spoločenské hry – pondelok a streda o 13:00 hodine

Krúžok šikovných rúk  - utorok o 13:00 hodine

DÉCOR krúžok – utorok o 15:00 hodine

K dispozícii je internet pre členov Senior domu.

V utorok 13.12.2011 bol ukončený prvý počítačový kurz pre seniorov. Samotný kurz sa stretol s veľkou odozvou u seniorov. V roku 2012 aj napriek veľkému záujmu seniorov PC kurz nebol otvorený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na zaplatenie lektora a nových PC. 

V kurze sa seniori naučili

-                    Čo je to počítač a ako ho používať

-                    Základné informácie o pracovnej ploche

-                    Programy, súbory a priečinky v PC

-                    Internet, e-mail a počítačová sieť

-                    Ukážky programov