Opatrovateľské služby

Oddelenie sociálnych vecí

Vážení priatelia,

zdravie je nadovšetko, nedá sa kúpiť a jeho hodnota sa nedá vyčísliť. Pre svojich blízkych ste a ostávate nenahraditeľnými osobami. Našou spoločnou morálnou a etickou povinnosťou je postarať sa o týchto ľudí. Aj preto Vám ponúkame informácie o našom Zariadení opatrovateľskej služby.

Verím, že si spoločne želáme, aby aj Vaši blízki mohli prežiť svoj život poznačený bolesťou a chorobou, dôstojne, možno aj v našom zariadení.

Teším sa na spoluprácu

                                        Mgr. Zdenka Sloviková

                              vedúca oddelenia sociálnych vecí

                 

                                                                                                                                                                  

                                                                                              

Zariadenie opatrovateľskej služby 

Zastúpenie:

Mgr. Zdenka Sloviková - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Mgr. Edita Najmíková - hlavná sestra

Kontakt:

e-mail: zdenka.slovikova@kosicesever.sk

Kontakt na zariadenie:

Tel.: 055/63 224 90

e-mail: zos@kosicesever.sk

Adresa  zariadenia:

Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 V zariadení opatrovateľskej služby sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS.

Kapacita zariadenia

Od roku 2013 zariadenie poskytuje sociálnu službu 15 klientom v šiestich izbách. Jedna izba je 2 - posteľová, štyri izby sú 3 – posteľové a jedna izba je 1 – posteľová.

V areáli ZOS je k dispozícii klientom a ich rodinným príslušníkom upravená záhrada s altánkom a bezbariérovými chodníkmi.

V Zariadení opatrovateľskej služby je zavedený harmonogram aktivizačných činnosti. Pri vytváraní harmonogramu sa kládol dôraz na špecifiká cieľovej skupiny a osobnostné predpoklady klientov, aby spolu s humánnym prístupom zamestnancov zariadenia a zamestnancov oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever bola vytváraná príjemná, uvoľnená a harmonická atmosféra v zariadení.

Podmienky prijatia

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje vo veľkej miere starostlivosť občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť opateru v domácom prostredí.

MČ Košice – Sever poskytuje sociálnu službu pobytovou formou v Zariadení opatrovateľskej služby na určitý čas (24 hod. denne) fyzickým osobám, ktorým už nepostačuje poskytovanie sociálnej služby terénnou formou. Ide o občanov mesta Košice.

Poskytovanie sociálnej služby pobytovou formouv Zariadení opatrovateľskej služby Mestskej časti Košice – Sever, Ťahanovské riadky č. 91, Košice prebieha v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Podmienkou prijatia do zariadenia je vydanie „Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“ v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré vydáva mesto Košice po spracovaní komplexného posudku.

K posúdeniu o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné podať vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, fotokópie lekárskych správ a rozhodnutie o výške dôchodku na Magistrát mesta Košice, referát sociálnych vecí, Tr. SNP č. 48/A.

Mesto Košice vedie centrálnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby. Do evidencie čakateľov o umiestnenie sa zapisujú fyzické osoby, ktoré požiadajú mesto Košice o zabezpečenie služby a majú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Poradie žiadateľov je vedené centrálne pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby mesta Košice. Prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé voľné miesto a to bez ohľadu, o ktoré zariadenie ide. V prípade odmietnutia ponúkanej služby, mesto Košice pristúpi k vyradeniu občana z evidencie čakateľov na umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby.

Poradovník čakateľov si môže občan vyhľadať na tu:  http://www.kosice.sk/article.php?id=13995

Základné informácie, postup pri vybavovaní a všetky potrebné tlačivá žiadostí sú občanom k dispozícii na:

Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Oddelenie sociálnych vecí, Festivalové námestie 2, prízemiealebo na stránke www.kosicesever.sk v sekcii tlačivá na stiahnutie – oddelenie sociálnych vecí – zariadenie opatrovateľskej služby.

Poznámka*

Sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby nemožno poskytovať osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení a takisto v zariadení nemôžu byť umiestnení občania so psychickými poruchamia trpiaci na infekčné choroby, alebo ktorým je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou.

Úhrada za poskytovanú starostlivosť

Za poskytovanú starostlivosť občan platí mesačnú úhradu podľa svojho príjmu a majetku, prípadne príjmu a majetku osôb spoločne posudzovaných v zmysle zákona o sociálnych službách a zákona o životnom minime v znení neskorších úprav. Spôsob určenia úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení vykonáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 130 o úhradách za sociálne služby v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice.

 

2 - 3 posteľová izba

 

Priemerné EON

936,48 €/mesiac

(v prípade žiadosti o umiestnenie bez Rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu)

Pomerná časť  priemerných EON

374,59 € /mesiac

(s Rozhodnutím o odkázanosti na soc. službu)

Stravovanie

Bývanie a ostatné služby

Odborné činnosti

130,00 €

244,59 €

 -

   Za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby vo všetkých

   stupňoch odkázanosti fyzickej osoby sa považuje:

- ubytovanie v dvoj a trojposteľovej izbe,

- odoberanie stavy 5 krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

 

V prípade ubytovania v jednoposteľovej izbe sa suma úhrady zvyšuje o 1,00 €/denne

 

  Za užívanie elektrospotrebiča (t. j. chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnej rúry alebo prenosnej klimatizácie) je suma úhrady za každý elektrospotrebič 0,15€/deň ( 4,50 € na mesiac).

Opatrovateľská služba

Kontakt:

Tel.: 0905 741 795

Zastúpenie:

Mgr. Zdenka Sloviková - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Marianna Kupcová - referent opatrovateľskej služby

Mária Palková - referent opatrovateľskej služby

 

 

Mestská časť Košice – Sever zabezpečuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov opatrovateľskú službu.

Sociálna služba je poskytovaná na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, kde je občan zaradený podľa zdravotného stavu do určitého stupňa sociálnej odkázanosti a kde je určený aj odporúčaný rozsah hodín poskytovania opatrovateľskej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 
Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov. Opatrovateľská služba slúži na riešene nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Mestská časť Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom mestských častí: Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

1.     Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu;

2.     Formulár žiadosti je dostupný tu

3.     Mesto Košice vydá občanovi Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný;

4.     Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan, ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

 

Rozsah činností podľa Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z.:

Sebaobslužné úkony:

a)      hygiena:

·  osobná hygiena

·  celkový kúpeľ

b)      stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

c)      vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

d)      obliekanie a vyzliekanie

e)      mobilita a motorika

f)       dodržiavanie liečebného režimu

 

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

a)      nákup

b)      príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla

c)      donáška jedla do domu

d)      umytie riadu

e)      bežné upratovanie v domácnosti

f)       obsluha bežných domácich spotrebičov

g)      starostlivosť o bielizeň

h)      starostlivosť o lôžko

i)        vynášanie drobného odpadu do smetnej nádoby

j)        donáška dreva ,uhlia

k)      ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou domácnosti

 

Základné sociálne aktivity:

a)      sprievod

· na lekárske vyšetrenie

· na vybavenie úradných záležitostí

· do školy, zo školy, do a zo zamestnania

· pri záujmových činnostiach

b)      predčítanie pre nevidiacich /prakticky nevidiacich/

c)      sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a pri záujmových činnostiach.

 

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:

a)      potreba dohľadu v určenom čase

b)      potreba nepretržitého dohľadu

 

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby.

Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje Mesto Košice.

Ďalší poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice
Homo homini, n.o. Kpt. Nálepku č. 1/U Kontakt: 0914 143 640
Zborová diakonia – Cesta nádeje, Mlynská 23 Kontakt: 0910 950 920
Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Južná trieda 2 Kontakt: 0910 842 476