Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

Využitie aktívneho opatrenia trhu práce v praxi

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach sa nám podarilo zapojiť od februára 2017 do aktivácie 2 uchádzačky o zamestnanie, vykonávaním dobrovoľníckej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Pracovná príležitosť

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach sa naša mestská časť pravidelne zapája do aktivácie uchádzača o zamestnanie (UoZ) vykonávaním dobrovoľníckej služby, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce podľa § 52 a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

V rámci aktivácie ponúkame pracovnú príležitosť pre:

Odstránenie poruchy

Dňa 23.02.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Alvinczyho 6. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky