Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Úplná a čiastočná uzávierka miestnej komunikácie

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 8/2009 Z. z . o premávke na pozemných komunikáciách, v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke

p o v o ľ u j e

XV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XV.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

23.  novembra  2016  (streda)  o  16. 00  hod.        

v aule - učebni Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice

Stránky