Oznámenie o začatí stavebného konania č. 516/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Národná trieda 82, 84, 86, Košice" na pozemkoch  parc. č. 5473, 5474, 5475 v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 10.01.2018

Zvesené: 25.01.2018